Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Heydər Əliyev – Tarixi Şəxsiyyət, tarix yaradan Ümummilli Lider

03 may 2021 | 16:00

Heydər Əliyev – Tarixi Şəxsiyyət, tarix yaradan Ümummilli Lider

Hər bir xalqın uzaq və yaxın keçmişində onun taleyinə həlledici təsir göstərmiş, ölkəsinin adını həm milli, həm də bəşər tarixinə şərəflə həkk etmiş, əsrlər boyu formalaşmış milli-mənəvi dəyərləri qorumaqla dövlətinin gələcəyini də uğurla müəyyənləşdirmiş dahilər çox deyil. Xoşbəxt o xalqdır ki, Vətənə sevgisi, xalqa ehtiramı, dövlətə sadiqliyi ilə hər bir kəsə örnək olan, zəkası, dühası və istedadı ilə dünyada tanınan, bütün ömrünü doğma xalqının xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizəyə həsr etmiş tari¬xi şəxsiyyətləri var. Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz belə dahilərin sırasına yüksəlmiş Azərbaycan övladı olmuşdur.Bəşər tarixində hər hansı bir vətəndaşın öz dövlətinin timsa¬lına çevrilməsi nadir hadisədir. Yaxın tariximizdə belə zirvəyə yüksələn dahi şəxsiyyətlərdən biri də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixi dedikdə, ilk olaraq, Azərbaycan xalqının öndəri, bütün həyatını Azərbaycan dövlətinin, xalqının inkişafına həsr etmiş unudulmaz rəhbərimiz Heydər Əliyevi xatırla¬yırıq. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqının və dövlətinin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük və əvəzedilməz işlər görmüş ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman fəxr edəcəyimiz, qürur hissi ilə xatırla¬yacağımız dahi şəxsiyyətdir. Ulu öndər fenomenal şəxsiyyət kimi Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün çox böyük və əvəzedilməz xidmətlər göstərmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü problemlərini həll edən dahi tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarixi yaradan şəxsiyyətdir.Dünya səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, onun zəngin irsi hər zaman politoloq¬ların, filosofların, tarixçilərin və müxtəlif profilli tədqiqatçıların daim diqqət mərkəzində ola¬caqdır. O, Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik mübarizəsindəki misilsiz xidmətləri ilə bütün dünya azərbaycanlılarının son¬suz sevgisini qazanmışdır. Ulu öndər çıxışlarının birində deyirdi: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycana, Azərbaycan xal¬qına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub”.Ötən yüzillikdə cərəyan edən hadisələrin təhlili göstərir ki, respublikanın müstəqilliyə gedən yolu 1969-cu ildən başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyevin ikin¬ci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətlə tamam¬lanıb. Zaman və ictimai-iqtisadi formasiya baxımından kifayət qədər fərqli olan hər iki tarixi dövrün əsas ortaq cəhətləri isə ulu öndərin Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandıran fədakar xidməti, eləcə də ölkənin inki¬şafında yeni impuls və tərəqqi meyillərinin geniş vüsət alma¬sı olub. Heydər Əliyevin hələ Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti xalqımızda mil¬li qürur, milli mənlik şüurunun for¬malaşmasına, azadlıq, müstəqillik duyğularının baş qaldırmasına gətirib çıxarmışdır.1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi seçilməsi, ilk dəfə ölkəmizdə hakimiyyət sükanına doğma xal¬qının taleyinə tam sahib çıxmaq iqtidarında olan Vətən oğlunun yüksəlməsi ilə Azərbaycanın həyatında həlledici və şərəfli bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Ulu öndərin respublikaya böyük uzaqgörənliklə və müdrikcəsinə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər Azərbaycanda quruculuq salnaməsinin parlaq dövrü kimi tarixə düşdü.Dərin zəkalı, yüksək ener¬jili lider olan Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər sovetlər birliyinin geridə qalan respubli¬kalarından sayılan Azərbaycan çox qısa bir müddətdə iqtisadi artım tempinə görə orta ittifaq səviyyəsini ötmüş oldu. 1969-1982-ci illərdə respublikada milli gəlir 2,6 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı istehsalı 2,3 dəfə artdı, 250-dək yeni iri sənaye müəssisəsi yara¬dıldı və ölkənin sənaye potensialı əvvvəlki 50 ildəkini 2 dəfə üstələdi. Həmin illərdə 800 mindən çox yeni iş yerləri açıldı, ölkə əhalisinin sosial rifahı qat-qat yüksəldi.Həmin dövrdə respublikanın elmi-texniki potensialında da əhəmiyyətli yüksəliş yaşandı: müxtəlif elm sahələri üzrə 265 elmlər doktoru, 3141 elmlər namizədi hazırlandı. Artıq ötən əsrin 80-ci illərinin əvvələrində ölkə xaricində ən nüfuzlu ali məktəblərə respublikamızdan göndərilən gənclərin sayı ildə 1000-1400 nəfər təşkil edirdi.Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hər zaman elm və təhsilə böyük önəm vermiş, Azərbaycan elm və təhsili onun xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.Yurdsevər ölkə rəhbərinin böyük uğurla həyata keçirdiyi möhtəşəm fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan keçmiş ittifaqın öz daxili iqtisadi imkanlarına və intel¬lektual potensialına arxalanaraq özünü tam şəkildə idarə etmək iqtidarında olan iki respublikasın¬dan birinə çevrildi.Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə, ölkəmiz üçün həlledici bir məqamda hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanın müasir tarixi¬nin şərəfli səhifələrinin yazılması¬na və dövlətimizin müstəqilliyinin əbədiliyinə hərtərəfli zəmin yarat¬mış oldu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlər möhtəşəm quruculuq və tərəqqi, davamlı və hərtərəfli inkişaf mərhələləri kimi şanlı tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.Müstəqillik illərində ulu öndər ölkəmizin inkişaf strategiyasını müəyyən etdi, rifahın, tərəqqinin Azərbaycan modelini yarat¬dı, müstəqil Azərbaycan xarici siyasətdə etibarlı tərəfdaşlıq və sabitlik mərkəzi kimi çıxış edən, iqtisadi və sosial rifah yolunda qətiyyətli addımlarla irəliləyən, Dövlət--Vətəndaş birliyinin təşəkkül tapdığı bir ölkəyə çevrildi.1993--2003-cü illəri əhatə edən ikinci hakimiyyət dövrü ulu öndərin dünyanın ən na¬dir şəxsiyyətlərindən, görkəmli siyasi xadimlərindən biri olduğu¬nu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi, iradəsi və qətiyyəti, mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti sayəsində dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan keçid dövrünün çətinliklərini uğurla arxada qoyub, 1996-cı ildən etibarən yenidən dirçəliş mərhələsinə daxil oldu. 1996-2003-cü illərdə makroiq¬tisadi göstəricilər 2-3 dəfə artdı və ölkədə 3 mion yeni sənaye müəssisəsi yaradıldı. Bu dövrdə iqtisadiyyatına 20 milyard dollar investisiya qoyulan Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 22,3 dəfə artdı. Bütün sahələrdə islahatlar geniş vüsət aldı və respublikamı¬zın beynəlxalq nüfuzu durmadan yüksəlməyə başladı.Balanslaşdırılmış və mil¬li mənafeyə əsaslanan dövlət siyasəti, ictimai-siyasi sabitliyin dayanıqlılığı, iqtisadi qüdrət və güclü sənaye potensialı, elmi-tex¬niki tərəqqi, təhsil və səhiyyənin inkişafı, müasir ordu quruculuğu, xalqın rifahının və həyat tərzinin durmadan yaxşılaşdırılması, milli irsin qorunması və milli-mənəvi dəyərlərin möhkəmləndirilməsi Ümummilli liderin başlıca stra¬teji hədəflərinə çevrildi. Heydər Əliyevin Azərbaycana və regiona sülh, sabitlik və davamlı inkişaf gətirmək yolunda atdığı qətiyyətli addımlar onun beynəlxalq səviyyədə siyasi və ictimai xadim kimi birmənalı şəkildə qəbul edilməsini şərtləndirən həlledici amillər oldu.Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat amalı, zaman və məkan anlayışına sığmayan siyasi fəaliyyətinin əsas məqsədi azad və müstəqil bir dövlət qurmaq idi. Tarixə müasir Azərbaycanın memarı olaraq düşən ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı özünə güvənən qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti addımlar atır, əməli işlər görür, özünün iqtisadi inkişaf yolunda olan Azərbaycanın etibarlı, sağlam gələcəyini qururdu.Azərbaycanın inkişafında qazandığı uğur və nailiyyətlərin davamlı olmasını təmin etmək üçün böyük rəhbər misilsiz fədakarlıq göstərib. Bunun ən bariz nümunələrindən biri də ulu öndərin özündən sonra ölkəmizə layiqincə rəhbərlik edərək qa¬zanılan uğurların davamlılığını təmin edəcək, xalqın alternativsiz liderinə çevriləcək davamçı-varis yetişdirməsindədir.Bu gün ümummilli liderin ideyaları Azərbaycan Respubli¬kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin gərgin əməyi və fəaliyyəti nəticəsində yaşayır və uğurla inki¬şaf edir. Əminliklə demək olar ki, dövlət başçısının apardığı həm xa¬rici, həm də daxili siyasət Heydər Əliyev kursunun davamıdır. Xalqımız əmindir ki, əsası ümum¬milli lider Heydər Əliyev tərəfindən yaradılan müstəqil dövlətimizin inkişafı etibarlı əllərdədir.2003-cü ildən bəri müstəqil dövlətimizin qurucusu və xalqı¬mızın xilaskarı, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev cismən yanımızda olmasa da, onun ideyaları və böyük dühası əbədiyaşardır. Ulu öndərimizin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev həm ata vəsiyyətini yerinə yetirən övlad, həm də onun memarı olduğu dövlətin rəhbəri, qurduğu qüdrətli ordunun Ali Baş Komandanı kimi Heydər Əliyev ucalığının parlaq təcəssümüdür. Bu gün hər bir ölkə vətəndaşına bəlli olan bir həqiqət var: Ulu öndərimiz Heydər Əliyev həsəd aparılacaq bir zəngin, mənalı və şərəfli ömür yaşamışdır. Qısa zaman kəsiyində xalqımı¬zın uzun əsrlər boyu uğrunda usanmadan çarpışdığı ən ümdə haqqını reallığa çevirmişdir: Azərbaycanı hər bir dövlət və millət üçün ən yüksək məqama – müstəqilliyə qovuşdurmuş, dövlətimizin dünya birliyində layiqli yerini bütün bəşəriyyətə nümayiş etdirmişdir.Xalqımızın görkəmli oğlu Heydər Əliyevin irsi olduqca zəngindir. Öz həyat və fəaliyyəti ilə ölməzlik zirvəsinə yüksələn Heydər Əliyevin keçdiyi ömür yolu bizim üçün zəngin həyat məktəbidir. Çünki o böyük insanın ömür yolu Azərbaycan tarixinin şərəfli bir hissəsidir. Biz o tarixi öyrənməli və bizdən sonra gələn nəsillərə çatdırmalıyıq.Əminik ki, bu gün daim azərbaycanlı olması ilə fəxr edən Heydər Əliyevin ruhu şad¬dır- xilaskarı olduğu müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü onun ideya və əməllərini da¬vam etdirən, yarımçıq qalmış arzuları ilə bağlı vəsiyyətlərini gerçəkləşdirən Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bərpa edilmiş, 30 ildən bəri düşmən nəsarətində olan Qarabağ əbədi azadlığına qovuşmuşdir. Heydər Əliyevin bö¬yük siyasəti qalib gəlməklə onun ölməzliyini bir daha təsdiqləmişdir.Bütün bunlara görə qədirbilən xalqımız ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daim yüksək tutur, onun müqəddəs ruhu qarşısında baş əyir və uca Yaradandan unudulmaz öndərinə qəni-qəni rəhmət diləyir!
Ulu öndər Respublikamızın hər bir bölgəsində səfərdə olduğu kimi 3 dəfə - 1978, 1982 və 2002-ci illərdə Goranboy rayonunda olmuşdur. Onun hər bir gəlişi rayonun sosial – iqtisadi və mədəni həyatındə müsbət dəyişikliklər yaratmış və rayon əhalisinin ona olan sevgisini daha da artırmışdır. Ulu öndərin birinci hakimiyyəti dövründə (1969-1982) rayonumuza 2 dəfə tarixi səfər etmişdir. Onun hər gəlişi ilə rayonumuzda yeni yüksəliş dövrünün başlandığını görmək olar. Məhz Ulu öndərin göstərişi ilə rayon Maarif şöbəsi üçün iki mərtəbəli bina, Qızılhacılı və Səfikürd kəndlərində hər biri 1176 yerlik, Sarov kəndində 340 yerlik məktəb binaları tikilərək istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə həmin dövrdə rayonda 8827 yerlik məktəb binaları tikilmişdir. Həmin dövrdə təhsil sistemində işləyən müəllim və tərbiyəçilərin əməyi Ulu öndər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 2 nəfər «Əməkdar müəllim»adı verilmiş, 10 nəfər müxtəlif orden və medallarla təltif edilmişdir.1969-1982-ci illər ərzində rayonda 14 mədəniyyət evi, 26 klub, 32 kitabxana açılmış, 1565 ədəd eksponatın qorunduğu Tarix-diyarşünaslıq muzeyi fəaliyyətə başlamışdır. Elə həmin illər ərzində rayonda 150 çarpayılıq Mərkəzi xəstəxana, 60 çarpayılıq Dəliməmmədli, 60 çarpayılıq Qızılhacılı, 40 çarpayılıq Xan Qərvənd, 25 çarpayılıq Qazanbulaq xəstəxanaları, 25 çarpayılıq vərəm əlehinə dispanser, 2 həkim ambulatoriyası, 19 feldşer-mama məntəqəsi və Sanitar epeidemioloji mərkəz tikilərək istifadəyə verilmişdir.Ulu öndərin rayona ilk gəlişi 30 sentyabr 1978-ci ilə təsadüf edir. Rayonun bütün sakinləri tərəfindən hərarətlə qarşılanan hörmətli qonaq o vaxtkı Kirov, Qatır Məmməd, Orconikidze adına kolxozları gəzmiş, burada kənd təsərrüfatı işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. Həmin gün ölkə rəhbəri şəhər mərkəzində keçirilən rayon partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında iştirak etmişdir.Heydər Əliyevin ilk səfəri rayonun iqtisadi və mədəni həyatında bir dönüş yaratmışdır. 1982-ci ilin 14 iyulunda Ümummilli liderimiz ikinci dəfə rayona səfər etmişdir. O, əvvəlcə  Boluslu kəndindəki Kirov adına kolxozda olmuş və orada salınmış soya plantasiyasına baxış keçirmişdir. Elə oradaca Kənd Təsərrüfatı nazirinə tapşırmışdır ki, bu, çox gözəl iş təcrübəsidir, bundan istifadə edərək bütün respublikada bu cür plantasiyalar yaratmaq olar və buna görə də digər rayonların rəhbərləri gəlib buradan nümunə götürməlidirlər.
Sonra Heydər Əliyev rayonun ən böyük təsərrüfatlarından biri olan Orconikidze adına kolxozun pambıqçıları ilə görüşmüşdür. Daha sonra «Oktyabr» kolxozunda olan Ulu öndər orada kənd camaatının məişət problemləri ilə maraqlanmış, geniş söhbət etmişdir.Heydər Əliyev rayon mərkəzində olarkən təbii fəlakətlə əlaqədar (1982-ci il 23 iyunda sel-daşqın nəticəsində rayon təsərrüfatına xeyli ziyan dəymişdir) bəzi həyətləri gəzmiş, zərərçəkmiş ailələrlə səmimi söhbətlər etmişdir və təbii fəlakətin aradan qaldırılması üçün hər cür köməkliyin göstəriləcəyinə söz vermişdir. Həmin gün – 14 iyul 1982-ci il Ulu öndərimiz rayonun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağını və pambıqçılıq təsərrüfatı rayonlarının zona müşavirəsini keçirmişdir. Bu isə Ulu öndərimizin Goranboy rayonuna verdiyi önəm və diqqətin bir nümunəsi idi.
13 sentyabr 2002-ci il – Ulu öndərin Goranboy rayonuna üçüncü tarixi səfəri. Cənab Prezidentin rayona gəlişi goranboylular üçün sanki bayram  idi. Sübh tezdən rayon İcra Hakimiyyətinin önünə toplaşan minlərlə goranboylu onun gəlişini səbirsizliklə gözləyirdi. Ölkənin birinci şəxsini, xalqın Ümummilli liderini yaxından görmək, onun səsini eşitmək, Goranboyla bağlı fikirlərini bilmək arzusunda olanların sayı-hesabı bilinmirdi.Yolboyu onu salamlamaq üçün düzülən əhalini görən Prezident rayonun Xoylu kəndi yaxınlığında maşın karvanını saxlamış, kənd camaatı ilə görüşmüş, səmimi söhbətlər aparmışdır. Sonra Ulu öndər rayon İcra Hakimiyyətinin binası önünə gəlmiş və və onu görmək üçün bura toplaşan minlərlə goranboylular qarşısında geniş nitq söyləmişdir. Sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə müşavirə keçirmiş müşavirədə proqram xarakterli nitq  söyləmişdir.Müşavirə və rayon ictimayyəti ilə görüşdən sonra Prezidentin maşın karvanı rayon mərkəzindən Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinə getmişdir. Yolboyu dahi rəhbəri görmək istəyən insanlarla dolu idi. Ağcakəndə qədər 35 kilometr məsafəni keçərkən (Səfikürd kəndində) cənab Prezident maşın karvanını saxlatmış və onu görmək üçün gələn insanlarla görüşmüşdür. Nəhayət, 1988-ci ildə Ermənistandan didərgin düşmüş soydaşlarımız üçün salınmış Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinə gələn dövlət başçısı burada yeni qəsəbənin açılışı münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə iştirak etmiş, qəsəbədə yeni inşa edilmiş 330 yerlik təhsil ocağı ilə də tanış olmşudur. Şagirdlərlə görüşən Ulu öndər sinif otaqlarının birində dərs keçmiş, kompüterlə bağlı suallar vermişdir. İndi həmin sinifdə Ulu öndərin şərəfinə guşə təşkil olunmuşdur. «Heydər Əliyev sinfi» adını daşıyan həmin sinifdə mütəmadi olaraq şagirdlərlə «Gəlin bir dərs keçək» devizi altında Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş dərslər keçirilir. Prezident Heydər Əliyev yaşayış evləri ilə tanış olduqdan sonra qəsəbənin mərkəzi meydanında təntənəli mərasimdə iştirak etmiş və geniş nitq söyləmişdir. Ulu öndərin Goranboya səfəri zamanı onunla birgə onun ailə üzvləri, o cümlədən onun layiqli davamçısı, Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev də (O vaxt Milli Məclisin deputatı, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri kimi) onunla birgə olmuşdur.2002-ci ilin 13 sentyabr tarixi bir günlük səfər olsa da, goranboyluların yaddaşında uzun illərin şərəfli və təntənəli bir hadisəsi kimi silinməz izlər buraxmış, goranboyluların dahi rəhbərə olan tükənməz sevgisini daha da artırmışdır. Hər ilin 13 sentyabr günü rayonda tariximizin möhtəşəm və şirin bir anı kimi xatırlanır. Ulu öndər 2002-ci il 13 sentyabrda Goranboya tarixi səfəri zamanı rayon haqqında belə söyləmişdir: “Goranboy rayonu Azərbaycanın iri, çox böyük iqtisadi potensiala malik olan və strateji xarakter daşıyan rayonudur”.

Rəddin Məmmədov –rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri.

 

Keçidlər